Đồng - MS 9065 - 3-11Đồng - MS 9065 - 3-11

Ca đồng đáy to

350,000

top: p = 9cm/ đường kính miệng ca = 9cm

bottom: p = 10cm/ đường kính đáy ca = 10cm

find out more