Cốc đồng đập búa

360,000

Top = 9cm/ Miệng ca 9cm

Bottom = 5cm/ Đáy ca 5cm

find out more